Gotra

S.no
           Gotra
        Caste
     Ishtdev
     Kuldevi
      Included       Caste
    Pujan
1.
       KASHYAP
      Pelya
    Shankar
    Sharda
Pelarav, Lavasa, Gangasiya, Mogar, Rabdiya, Dhinga, Hadksi, Khatediya,Sabliya, Kher, Kachhotiya, Lukhda, Lil, khajja, Chorya, Sukha, Dhikal(Yikal), Akhandpal, Khandwasa, Chill, bhateliya, Dhal, Dhangal, Chandawat, Khandawal, Farsawat, Bhiyawat, Kharsawat, Miyawat.   
    Navmi
2.
        KUNDAL
    Badadwal
   Shankar
    Sabras
Badadwal, Jhad, Hadi, Datla, Bashi, Katara,Tagawat, Hangawanya, Bharpoda, Sher, Khachchar,Tagawat, Satbhai, Magroj, Dauda, Ajediya, Singani, Jansa, Nejawat, Palawat,
Merawat, Junawat, Galai, Lolawat, Rodawat, Banawat, Ditawat, Kishnawat, Ragawat.  

   Navmi  
3.
     CHANDRAWAT
       Padwal
   Shankar
   Bhawani
Padwal, Lohiya, Khadariya, Khadayat, Pormar, Rangata,Majra.
  Barash
4.
       BHARDWAJ
        Gojal
   Shankar
   Balkha
Gojal, Kushawat, Nastiya, Dhil, Pachmunda, Kesrot, Bhokan, Pachoriya, Dhirbasi, Alawat, Machhaliya, Nohiriya, Baura, Gotiya.  
  Barash  
5.
       KASLAWAT
      Tagarya
  Shankar
   Himlaaj
Tagarya, Dangar, Mali, Likhadiya, Mathavan.  
    Navmi  
6.
       AJARAWAT
       Ghoti
  Shankar
  Sandlase
Ghoti, Barediya, Batha, Khariyawat, Titariya.
   Dashmi 
7.
    BHAMALRUSHI  
       Dhanki
   Shankar
Barkha's Ambaji
Dhanki, Saliya, Maliya.
Ashtami
8.
    KESHAVRUSHI
     Sartana
   Shankar
Ambaji Khakhar(Bijasan)
Sartana, Turi.
  Navmi   
9.
       SABSUT
     Baman
   Shankar
Mahalaxmi
Baman, Bangadiya, Kalawat, Tagawat, Rajawat.
  Ashtami   
10.
       VACHCH
     Khumana
   Shankar
Ambavat
Khumana, Mazza, Batwada, Khadariya.
  Ashtami
11.
     GHUMFARUSHI
      Kankar
   Shankar
Anjani
Kankar, Tank.
  Ashtami   
12.
       BACHCHA
          Hada
  (Included in 1232)
   Shankar
Ashapura
Hada, Katotha, Berawat, Kathaliya, Bakaliya ,Karodiya, Metani.
  Ashtami 
13.
        SINDHUIncluded 84 caste